printfoto rechts

Welkom - bienvenue - welcome - willkommen

3DgVD === 3D-PRINTEN

Website ontwikkeld voor -3DgVD- door D. Van Daele. Als browser raden we Mozilla Firefox aan.

Voor in- of uitzoomen gebruik de Ctrl-toets in combinatie met de <-> of <+>-toets.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

vier setters rechtsvier settters links

1- Orderplaatsing of aanvaarding der bestellingen

Elke offerte vanwege de verkoper is zonder enige verplichting tot die schriftelijk of per email wordt bevestigd. Bestellingen kunnen schriftelijk geplaatst worden, per email of via internet, maar zullen enkel bindend zijn in zoverre zij schriftelijk of per email bevestigd zijn door de verkoper. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk of per email wordt aanvaard. Annulering of wijziging van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

2- Levertermijn

De geschatte levertermijn is gebaseerd op de productieomstandigheden van toepassing op het ogenblik dat de overeenkomst is gesloten. Indien er zich een vertraging zou voordoen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is zal de levertermijn verlengd worden met de vereiste tijd en de verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zulke vertraging. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risicoĺs van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed. Alle leveringen vinden plaats ex works de gebouwen van de verkoper.

3- Verantwoordelijkheid gebruik, vormgeving, afmetingen en sterkteberekeningen der stukken

De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de sterkteberekeningen nodig voor een correct en veilig gebruik van de geprinte stukken. De koper verklaart de eigenschappen van de gebruikte materialen, alsook de nadelen van de geprinte stukken volgens de additieve printmethode, te kennen en te aanvaarden. De aangeleverde stl-files worden enkel door de verkoper geanalyseerd op printbaarheid. Afmetingen der stukken worden afgeleid van de geleverde stl-files en niet gecontroleerd door de verkoper. Het ontwerp van de stukken dient minstens te voldoen aan de minimum afmetingen benoemd in de vormvoorwaarden. Een overzicht vindt men terug op www.3DgVD.be/vormvoorwaarden. In overleg kunnen hieraan vˇˇr het printen wijzigingen aangebracht worden.

4- Klachten over en controle der stukken

De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

5- Schadevergoedingen

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

6- Betaaltermijn

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een maandelijkse intrest van 1,5% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

7- Ingebrekestelling

Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8- Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door 3DgVD verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op dirk@3DgVD.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.3DgVD.be/privacy-policy.

9- Geschillen

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegdheid van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de verkoper.